Privacy Policy

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uwprivacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet. In ons privacybeleid geven we u duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld enwelke gegevens door ons worden gebruikt. Ons privacy beleid is van toepassing opalle diensten van “Real Estate & Building Futureproof” (hierna ook“REBF” en “wij”) en niet van derden. Door gebruik te maken van onze website ofdoor een ticket te kopen voor onze evenementen accepteert u ons privacy beleid.Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Op wie is ons privacy beleid van toepassing?

Dit privacy beleid is van toepassing op:

·        Klanten/relaties van REBF;

·        Potentiële klanten/relaties met wie REBF contactheeft gelegd, wil leggen of heeft gehad;

·        Bezoekers van de website van REBF (www.rebf.nl);

·        Ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van REBF;

·        Alle andere personen die contact opnemen met REBFof van wie REBF persoonsgegevens verwerkt (behoudens werknemers van REBF).

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt REBF?

Op onze website (www.rebf.nl) kunt u bekijken welke dienstenen producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/productafsluiten/afnemen. Uiteraard kunt u een dienst ook op een later momentafsluiten, bijvoorbeeld via de e-mail of bij ons op kantoor. Wanneer u zichaanmeldt voor een van onze diensten of producten vragen we u om de volgende(persoons)gegevens te verstrekken:

-         Persoonlijke gegevens

o  NAW-gegevens;

o  Geslacht;

o  Telefoonnummer;

o  E-mailadres;

-         Bedrijfsgegevens

o  Rechtsvorm;

o  Bedrijfsnaam;

o  KvK-nummer;

o  Factuuradres;

o  Postcode en plaats;

o  E-mailadres

o  Indien van toepassing: UBO-verklaring (“UltimateBenificial Owner” of “uiteindelijk belanghebbende”);

o  Logo’s en andere beeldmerken;

-         Betaalgegevens

o  IBAN en tenaamstelling.

 

Aangeleverde persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons heeftverstrekt. Persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website,voor het lezen van onze nieuwsberichten en persoonsgegevens die wij hebbenontleend aan andere bronnen.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

·        Contactgegevens en andere persoonsgegevens dienodig zijn ter uitvoering van een overeenkomst;

·        Contactgegevens en andere persoonsgegevensingevuld op contactformulieren of andere webformulieren dan wel via de e-mailverstrekt;

·        Contactgegevens verstrekt tijdenskennismakingsgesprekken, events, cursussen, seminars etc. zoals gegevensvermeld op visitekaartjes.

Verkregen Persoonsgegevens

Naast dat wij persoonsgegevens van u ontvangen, verkrijgenwij ook zelf persoonsgegevens. Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerddoor onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraangerelateerde technologieën:

·        IP-nummer;

·        Uw surfgedrag op de website, zoals gegevens overhet eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en dewijze waarop door de website wordt genavigeerd;

·        Of u een nieuwsbericht of e-mail opent en opwelke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

·        Persoonsgegevens beschikbaar op openbarezakelijke social media platforms zoals Facebook en LinkedIn;

·        Persoonsgegevens verkregen uit hetHandelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;

·        Persoonsgegevens beschikbaar op openbarezakelijke websites.

Automatisch gegenereerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatischgegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt.Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technischeaanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en hetbeveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit hettype apparaat (waaronder computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres(nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), hettype browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op dewebsite bezoekt en de items die u bekijkt.

 

Aanschaf van een ticket

Wanneer u een ticket voor een van onze evenementenaanschaft, vragen wij u om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevensgebruiken wij om de diensten voor u uit te kunnen voeren. De gegevens wordenopgeslagen op een eigen beveiligde server van een derde partij (met welkepartij een verwerkersovereenkomst is gesloten).

E-mail

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, kanhet zijn dat wij die berichten opslaan. De gegevens worden opgeslagen op eeneigen beveiligde server van een derde partij (met welke partij eenverwerkersovereenkomst is gesloten).

Cookies

Via deze website – www.rebf.nl – kan REBF gebruik maken vancookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de hardeschijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op eengebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over dekwaliteit of effectiviteit van de website.

Doeleinden

REBF verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor degenoemde doeleinden die worden beschreven in ons privacy beleid, tenzij vantevoren schriftelijk door u goedgekeurd.

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basisvan de volgende rechtsgronden worden gebruikt:

-         Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoeringvan een overeenkomst waarbij u partij bent;

-         Het nakomen van wettelijke verplichtingen;

-         De verwerking is noodzakelijk voor debehartiging van de gerechtvaardigde belangen van REBF;

-         Om u informatie toe te zenden omtrent onze eigenproducten en diensten (marketingdoeleinden); om te reageren op vragen en/ofklachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en teverbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of deverwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijkeverplichting die op REBF rust, zoals:

-         Om informatie over u te verstrekken aan derdenindien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/ofregelgeving.

-         Wij willen u op de hoogte houden van deontwikkeling van onze producten en diensten. Indien er bijvoorbeeld eenuitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten en/of producten, kunnenwij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden vannieuwsberichten.

-         Mocht u geen e-mailberichten van REBF willenontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@rebf.nl.Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wijsturen door middel van een afmeldlink.

Gebruik door derden

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onzediensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudensen voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken voor zover uzelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat udaarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik vanonze diensten/producten en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijkkunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit tebesteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht enten behoeve van (de doeleinden van) REBF. In enkele incidentele gevallen kan deinformatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor dedienstverlening aan de klant. De werknemers van REBF zijn verplicht om devertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derdenverstrekken indien REBF daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplichtis.

Hyperlinks van derden

Onze website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgevingvan REBF verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. REBFheeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordtgelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websitesvan derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleidheeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door REBF worden verwerkt. REBFaccepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (dewerking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang bewaart REBF persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langerdan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij REBFverplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert REBFde wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde servervan een derde partij (met welke partij een verwerkersovereenkomst is gesloten).

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevensdienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdrachtpersoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers eenverwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene VerordeningGegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld metdienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijner ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabielhouden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor hetverzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden vanpartijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatiebeschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorischemaatregelingen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies oftegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo is onze website afdoendebeschermd (o.a. https) en hanteren wij een professioneel systeem, een en andermet persoonlijke wachtwoorden die regelmatig veranderd worden. Indien vantoepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen dielouter door de behandelende medewerker ingezien worden. Voor meer informatie overhoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunt u contact opnemen via info@rebf.nl.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uwgegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijnvastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurdworden naar (info@rebf.nl). REBF zal binnen vier (4) weken reageren op uwinzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeftgezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen opvoornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat REBF uw gegevens wijzigt,verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. REBF zal binnen vier (4) wekenreageren op uw verzoek. Indien REBF uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoordaangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrektepersoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm teverkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@rebf.nl

Veranderingen

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaansnel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wevan u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Dezewijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt delaatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig dezeprivacyverklaring te raadplegen.

Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevensdan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van eengezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klachtindienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contactmet ons opnemen via +31208965141 of info@rebf.nl.