Algemene Voorwaarden

1. Inleiding

Wij heten je welkom bij Holland ConTech & PropTech, hét ecosysteem van koplopers uit de bouw-, vastgoed- en infrasector die vooroplopen door nieuwe technologie, open innovatie en digitale transformatie toe te passen.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing bij het gebruik van de diensten van Holland ConTech & PropTech. Door jouzelf mondeling of schriftelijk aan te melden bij evenementen georganiseerd door Holland ConTech & PropTech, ga je akkoord met de AV waarbij je een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met Holland ConTech & PropTech. Daarnaast zijn deze AV van toepassing bij de Aanvragen van de Opdrachtgever tot het faciliteren en/of organiseren van fysieke en/of digitale evenementen door Holland ConTech & PropTech. Door een Aanbod te accorderen aan Holland ConTech & PropTech, gaat de Opdrachtgever akkoord met de AV waarbij je een contractuele zakelijke verbintenis aangaat met Holland ConTech & PropTech.

1.2 In het belang van de kwaliteit van de events heeft Holland ConTech & PropTech het recht om een aanmelding en aanvragen te weigeren, zonder verplicht te zijn tot opgave van reden.

1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze AV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze AV bepaalde volledig van toepassing. Holland ConTech & PropTech zal alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze AV, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Holland ConTech & PropTech behoudt zich het recht voor om deze AV te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde AV op de website. Wijzigingen van de AV gelden met onmiddellijke ingang. De gewijzigde AV zijn eveneens van toepassing op de reeds bestaande registraties. Indien een opdrachtgever  of bezoeker van een event niet instemt met de wijziging van de AV,  dan blijven de tot dan toe geldende AV gelden. Na een termijn van een maand na bekendmaking van de wijziging van de AV wordt de bezoeker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

2. Definities

 • Aanmelden: het aanmelden van de bezoeker op de website van Holland ConTech & PropTech om gebruik te kunnen maken van de Dienst;
 • Algemene voorwaarden (AV): de algemene voorwaarden Holland ConTech & PropTech evenementen/ bijeenkomsten – bezoekers;
 • Dienst: de mogelijkheid om, al dan niet tegen betaling, fysieke en/of digitale evenementen (o.a. Matchmaking Meetups, Innovatie sessie, Peer Group Meetings) en bijeenkomsten (o.a. seminars) bij te wonen/volgen;
 • Bezoeker: natuurlijk persoon, rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die gebruikmaakt van de Dienst;
 • Overeenkomst: overeenkomst tussen de Holland ConTech & PropTech en Bezoeker of Opdrachtgever;
 • Website: contechproptech.nl
 • Opdrachtgever: natuurlijk persoon, rechtspersoon of een overheidsorganisatie, die een fysiek en/of digitaal evenement door Holland ConTech & PropTech wil laten faciliteren en/of organiseren.
 • Aanvragen: de mogelijkheid voor Opdrachtgever om een aanvraag te doen, al dan niet tegen betaling, om fysieke en/of digitale evenementen te laten faciliteren en/of organiseren door Holland ConTech & PropTech.
 • Aanbod: het niet-bindend voorstel van Holland ConTech & PropTech aan de Opdrachtgever met betrekken tot de Omvang van het Werk en/of Diensten die uitgevoerd zullen worden (en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden). Een aanbod wordt geacht slechts een uitnodiging te zijn tot het aangaan van een Overeenkomst.
 • Aanvaarding: de aanvaarding, op welke wijze dan ook, door de Opdrachtgever van (een deel van) het Aanbod. De Aanvaarding kan niet herroepen worden door de Opdrachtgever.
 • Partijen: Holland ConTech & PropTech en de Opdrachtgever of Bezoeker.

3. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden (en alle toekomstige geüpdate versies) regelen de contractuele relatie tussen Holland ConTech & PropTech en de Opdrachtgever. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden aanvaardt de Opdrachtgever ook alle toekomstig geüpdate versies van deze Algemene Voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die Holland ConTech & PropTech sluit met betrekking tot de Dienst.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Holland ConTech & PropTech en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Informatie in het Aanbod (offertes en/of bevestigingen) die gebaseerd is op kennelijke fouten (bijv. typefouten en onjuiste berekeningen), zal Holland ConTech & PropTech niet binden en zal door Holland ConTech & PropTech gecorrigeerd worden.
 • De Overeenkomst (Bevestiging) en deze Algemene Voorwaarden geven volledig weer wat tussen Partijen overeengekomen is en vervangen alle eerdere, gelijktijdige, uitdrukkelijke of impliciete, schriftelijke en modelinge afspraken/overeenkomsten en verklaringen.

4.Totstandkoming van de overeenkomst

Het navolgende is van toepassing op de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Bezoekers en Holland ConTech & PropTech:

4.1 De overeenkomst met Bezoeker komt tot stand nadat Holland ConTech & PropTech de aanmelding van Bezoeker heeft aanvaard. De aanvaarding door Holland ConTech & PropTech vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de Bezoeker niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt aanvaarding telefonisch plaats.

4.2 Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is Bezoeker zelf verantwoordelijk voor het opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. Holland ConTech & PropTech is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor bezoeker toegankelijk te houden.

Het navolgende is van toepassing op de totstandkoming van een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Holland ConTech & PropTech:

4.3 Op verzoek zendt Holland ConTech & PropTech een Aanbod aan de Opdrachtgever. In het Aanbod is de Omvang van het Werk en/of de Diensten vermeld die voor de Opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd. Het Aanbod is niet-bindend en wordt geacht een uitnodiging te zijn tot het aangaan van een Overeenkomst.

4.4 De Aanvaarding is de verklaring van de Opdrachtgever in reactie op het Aanbod, waarin hij aangeeft welke Omvang van het Werk en/of de Diensten hij daadwerkelijk Holland ConTech & PropTech en/of de Dienstverleners verzoekt te leveren. De Aanvaarding wordt gedaan door middel van het ondertekenen van het Aanbod. Wanneer de Opdrachtgever niet in de gelegenheid is om het Aanbod te ondertekenen, kan de Opdrachtgever een akkoord geven per mail door het Aanbod in de bijlage mee te sturen en een begeleidende tekst toe te voegen waarin een akkoord wordt gegeven. Uit de Aanvaarding vloeit geen enkele verplichting voor Holland ConTech & PropTech voort, totdat een Bevestiging aan de Opdrachtgever verstuurd is.

4.5 Holland ConTech & PropTech bevestigd in de Bevestiging (het deel/de delen van) de Omvang van het Werk en/of de Diensten die Holland ConTech & PropTech en/of de Dienstverleners voor de Opdrachtgever zullen uitvoeren. Met deze Bevestiging is een Overeenkomst tussen Partijen tot stand gekomen.

4.6 Als de overeenkomst tot stand komt, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het opslaan van de algemene voorwaarden en het Aanbod en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. Holland ConTech & PropTech is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor Opdrachtgever toegankelijk te houden.

4.7 De Opdrachtgever is verplicht om alle door Holland ConTech & PropTech en/of haar Dienstverleners gevraagde informatie, die nodig is om de Omvang van het Werk en/of Diensten te kunnen uitvoeren, binnen de gestelde termijn te verstrekken.

4.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland ConTech & PropTech is de Opdrachtgever niet bevoegd om overeenkomsten aan te gaan met organisaties die informatie leveren die de Overeenkomst zouden kunnen wijzigen of daarmee in strijd zouden kunnen zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5. Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst met de Bezoeker eindigt van rechtswege na het bezoeken/volgen van of deelnemen aan het (digitaal) evenement of de bijeenkomst.

5.2 De overeenkomst met de Opdrachtgever eindigt van rechtswege na het voldoen van 100% van de kosten vernoemd op het Aanbod waarin akkoord is gegeven. Holland ConTech & PropTech behoudt zich het recht om na opdracht meer/minder werk te verrekenen; voor welke punten dit van toepassing kan zijn zal in het Aanbod worden aangegeven.  

6. Betaling / kosten /

Het navolgende is van toepassing op de betaling / kosten tussen Bezoekers en Holland ConTech & PropTech:

6.1 Bezoeker is geen entreekosten verschuldigd voor het bezoeken van of deelnemen aan een (digitaal) evenement of bijeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of aangekondigd.

6.2 Indien er wel kosten verschuldigd zijn voor Bezoeker, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum op een door Holland ConTech & PropTech aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Op het verschuldigde bedrag is btw van toepassing.

Het navolgende is van toepassing op de betaling / kosten / no-show tussen Opdrachtgever en Holland ConTech & PropTech:

6.4 De betalingsvoorwaarden voor Opdrachtgever is dat 70% van de kosten in rekening worden gebracht na Aanvaarding van het Aanbod. De resterende 30% worden in rekening gebracht nadat het evenement heeft plaatsgevonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5 Holland ConTech & PropTech behoudt zich het recht om na opdracht meer/minder werk te verrekenen; voor welke punten dit geldt zal in het Aanbod worden aangegeven. Deze verrekening wordt aangebracht aan de rekening van ‘de resterende 30%’ zoals beschreven in punt 6.4.

6.6 Voor de Opdrachtgever geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum op een door Holland ConTech & PropTech aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.7 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling het volgende aan Holland ConTech & PropTech verschuldigd:                     a) De wettelijke handelsrente over het uitstaande bedrag, voor elk gedeelte van een maand gedurende welke de Opdrachtgever nalatig is met betaling, tot de datum van algehele betaling, onverminderd de overige rechten van Holland ConTech & PropTech. Holland ConTech & PropTech is in dat geval ook gerechtigd om onmiddellijke betaling te vorderen van alle overige niet betaalde facturen, ongeacht of deze reeds opeisbaar zijn, en om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten tot aan moment van volledige betaling.
               b) De administratiekosten die Holland ConTech & PropTech maakt voor het verzenden van betalingsherinneringen aan de Opdrachtgever.

6.8 Alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten alsmede alle daadwerkelijk gemaakte juridische kosten die Holland ConTech & PropTech redelijkerwijs moet maken als gevolg van niet-nakoming van contractuele verplichtingen uit de Overeenkomst door de Opdrachtgever, komen ten laste van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag.

6.9 Op het verschuldigde bedrag is btw van toepassing.

6.10 De prijzen genoemd in het Aanbod aan Opdrachtgever zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

6.11 De Opdrachtgever komt geen beroep toe op verrekening, kortingen of opschorting van betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Annulering, Wijzigingen en No-Show

Het navolgende is van toepassing op de Annulering, Wijzigingen en Now-Show tussen Bezoekers en Holland ConTech & PropTech:

7.1 Bezoeker dient zijn/haar aanmelding via e-mail te annuleren. De annulering wordt door Holland ConTech & PropTech per e-mail bevestigd.

7.2 Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor een betaling verschuldigd is van de Bezoeker, geldt het volgende. Bij annulering vanaf vijf werkdagen voor aanvang seminar of op de dag van het seminar zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.

7.3 Voor evenementen/bijeenkomsten waarvoor geen betaling verschuldigd is, geldt dat bezoekers hun aanmelding kosteloos kunnen annuleren en is het eerste lid van toepassing, tenzij anders is overeengekomen/aangekondigd.

Tijdens onze Matchmaking Meetups geldt bijvoorbeeld een no-show regeling: Wanneer de bezoeker zonder opgave van reden niet aanwezig is op de bijeenkomst, waarvoor de bezoeker is aangemeld, is Holland ConTech & PropTech helaas genoodzaakt je een no-show declaratie te sturen in verband met de kosten die gemaakt zijn voor de reservering. De kosten die in rekening worden gebracht zijn €95,00 excl. BTW. Bezoekers kunnen kosteloos annuleren tot 48 uur voorafgaand aan het event.

Voor alle events kan een no-show regeling gelden. Bij elk betreffend event wordt dit op de event website gedeeld.

7.4 Het niet verschijnen van de Bezoeker op het seminar zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan annulering op de dag van het seminar.

7.5 Indien Bezoeker niet in staat is om zelf het evenement of de bijeenkomst bij te wonen, is Bezoeker bevoegd een vervanger aan het evenement/de bijeenkomst te laten deelnemen.

7.6 Holland ConTech & PropTech behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het evenement/de bijeenkomst te annuleren tot vijf werkdagen voor de geplande datum voor het evenement/de bijeenkomst zonder dat Holland ConTech & PropTech gehouden is tot enige schadevergoeding. Bezoeker dan wel de vervanger ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt bezoeker een passend alternatief geboden. Als deelnemer hiervan gebruikmaakt wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.

Het navolgende is van toepassing op de Annulering en Wijzigingen tussen Opdrachtgever en Holland ConTech & PropTech:

7.7 Holland ConTech & PropTech behoudt zich het recht om bij onvoorziene omstandigheden en calamiteiten de Aanvraag van de Opdrachtgever te annuleren, of in een andere ruimte te laten plaatsvinden wanneer mogelijk wanneer het een fysiek evenement betreft.

7.8 Opdrachtgever dient de Aanvraag via e-mail te annuleren. De annulering wordt door Holland ConTech & PropTech per e-mail bevestigd.

7.9 Wijzigingen en/of annuleringen dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de Aanvraag schriftelijk te worden gemeld aan Holland ConTech & PropTech. Na deze termijn zal de 70% aanbetaling (tenzij schriftelijk anders overeengekomen) niet kunnen worden teruggevorderd.

7.10 Bij wijzigingen en/of annuleringen die uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de Aanvraag schriftelijk worden gemeld aan Holland ConTech & PropTech, zullen enkel de uren en kosten in rekening worden gebracht die al zijn gemaakt. De aanbetaling van de 70% min de uren en kosten zal dan worden teruggevorderd.

7.11 Elk verzoek van de Opdrachtgever om de Omvang van het Werk en/of de Aanvraag te wijzigen, waaronder het aantal deelnemers en data, zal alleen doorgevoerd worden indien en voorzover Holland ConTech & PropTech in een Bevestiging bevestigt dat een dergelijke wijziging is geaccepteerd. Kosten die verband houden met het wijzigen van de Omvang van het Werk en/of de Diensten komen ten laste van de Opdrachtgever.

7.12 De overeengekomen uitvoeringstermijn van de opdracht door Holland ConTech & PropTech is geen fatale termijn. Indien Holland ConTech & PropTech niet binnen de afgesproken termijn een bepaalde dienst verricht of een eventueel product (af)levert, is zij niet reeds door dat feit in verzuim. In dat geval dient Holland ConTech & PropTech eerst in gebreke gesteld te worden met inachtneming van een redelijke termijn voor nakoming.

7.13 Holland ConTech & PropTech zal te allen tijde het recht hebben de Overeenkomst wegens dringende redenen te wijzigen en zal de Opdrachtgever daarover inlichten.

8. Overmacht

8.1 Holland ConTech & PropTech heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en/of die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Holland ConTech & PropTech niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, epidemieën, pandemieën, ziekte of verhindering van docenten / keynotespekers / dagvoorzitters / workshopbegeleiders, overheidsmaatregelen die verhinderen dat Holland ConTech & PropTech kan de overeenkomst kan nakomen

8.2 Mocht Holland ConTech & PropTech haar verlichtingen door een reden zoals genoemd in 8.1 niet kunnen nakomen, dan zullen partijen in overleg treden over een passende oplossing. Mocht blijken dat Holland ConTech & PropTech schade leidt door een reden zoals in 8.1 genoemd, dan zal deze schade bij halve met Opdrachtgever worden gedeeld.

9.(Persoons)gegevens

9.1 In het kader van het gebruik en uitvoering van de Dienst en de Aanvraag zal Holland ConTech & PropTech mogelijk (persoons)gegevens verwerken. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Bezoeker en Opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar opgegeven (persoons)gegevens.

10. Intellectueel eigendom en auteursrechten

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van het evenement/de bijeenkomst verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Holland ConTech & PropTech of derden. De van Holland ConTech & PropTech verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van Bezoeker en Opdrachtgever. Het is Bezoeker en Opdrachtgever niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).

10.2 De auteursrechten, die rusten op het beeld- en of geluidmateriaal in het kader van het (digitale) evenement/de bijeenkomst berusten bij Holland ConTech & PropTech of derden. Op geen enkele wijze worden de intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten overgedragen aan Bezoeker. Voor de Opdrachtgever geldt ditzelfde, tenzij anders vermeld in het Aanbod.

10.3 Bezoeker erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Holland ConTech & PropTech om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

10.4 Opdrachtgever erkent de in eerste en tweede lid genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van €5000,- voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Holland ConTech & PropTech om daarnaast de werkelijk geleden schade te verhalen op Opdrachtgever.

11.Bijzondere bepalingen

11.1 Het is Bezoeker en Opdrachtgever niet toegestaan tijdens het betreffende evenement of de bijeenkomst reclame te maken/verspreiden (waaronder flyeren) van zijn/haar eigen onderneming of andere ondernemingen, die niet deelnemen aan het betreffende evenement/de bijeenkomst.

11.2 Voorts dient Bezoeker en Opdrachtgever instructies op te volgen van medewerkers van Holland ConTech & PropTech in het kader van het evenement/de bijeenkomst.

11.3 Het niet opvolgen van de bovengenoemde instructies kan leiden tot verwijdering van het evenement/ de bijeenkomst.

12.Aansprakelijkheid

Het navolgende is van toepassing op de Aansprakelijkheid tussen Bezoekers en Holland ConTech & PropTech:

12.1 Hoewel het evenement/de bijeenkomst, of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal, met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Holland ConTech & PropTech geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het evenement/de bijeenkomst;

12.2. Holland ConTech & PropTech is niet aansprakelijk voor bij Bezoeker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie;

12.3 Holland ConTech & PropTech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe schade tenzij de wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Holland ConTech & PropTech;

12.4 Voor zover Holland ConTech & PropTech aansprakelijk mocht zijn voor enige directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt;

12.5 Holland ConTech & PropTech is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de wederpartij op het evenement/de bijeenkomst;

12.6 Holland ConTech & PropTech is op geen enkele wijze aansprakelijk voor letselschade en andere schade ontstaan als gevolg het handelen of nalaten van anderen dan Holland ConTech & PropTech of veroorzaakt door goederen of materialen van de locatiehouder of de cateraar. Voor genoemde schade is Holland ConTech & PropTech alleen aansprakelijk indien haar opzet of grove nalatigheid valt te verwijten.

Het navolgende is van toepassing op de Aansprakelijkheid tussen Opdrachtgever en Holland ConTech & PropTech:

12.7 De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade aan materiaal en de evenement ruimte (bij een fysiek evenement) veroorzaakt door haar bezoekers die deelnemen aan dat evenement.

12.8 De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk (bij een fysiek evenement) voor letsel, overlijden, ongevallen, vertragingen, tekortkomingen of eventuele andere onregelmatigheden van haar bezoekers die deelnemen aan dat evenement.

13. Rechter

13.1 Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of daarmee samenhangende overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.

13.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14. Toepasselijke recht

Op alle geschillen die ontstaan in het kader van de dienstverlening van Holland ConTech & PropTech is Nederlands recht van toepassing.